Βελτιστοποίηση της Εσωτερικής Επικοινωνίας (Εργαζόμενοι)

453

Κόστος προγράμματος:

€350 + VAT (€102.98)

 

Σκοπός προγράμματος:

Ο εμπλουτισμός γνώσεων και η αναβάθμιση δεξιοτήτων του διοικητικού προσωπικού  σε θέματα  εσωτερικής επικοινωνίας φέρουν ως αποτέλεσμα βελτίωση του ηθικού του ανθρώπινου δυναμικού, ενίσχυση της καλής πίστης και τη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών υπέρ της παραγωγικότητας, μονιμότητας προσωπικού, της ποιότητας και της επιχειρηματικότητας, και κατά συνέπεια, της κερδοφορίας του οργανισμού.

SKU: 238052 Category: