Πρόγραμμα ΑνΑΔ:
Γίνε Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ) ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την ΑΝΑΔ.

Κατεβάστε την φόρμα συμμετοχής απο τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής να αποστέλλονται στο email:
[email protected]

Ώρες:
76
Διάρκεια:
19 συναντήσεις
Ώρες Διεξαγωγής:
Απογεύματα
Χώρος Διεξαγωγής:
Διαδικτυακά & Τελικές Συναντήσεις: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Χωρητικότητα:
8-18 άτομα
Εισηγητές:
Δρ. Ξένια Δανού

Περιεχόμενο Προγράμματος

Το περιεχόμενο του προγράμματος βασίζεται στο Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης το οποίο έχει αναπτυχθεί από την ΑνΑΔ. Ο σκοπός του είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου.

Η εκπαίδευση και πιστοποίηση των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης αποκτά σήμερα ιδιαίτερο ενδιαφέρον εν όψη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και της ανάπτυξης του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Με την πιστοποίησή τους οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν τη δυνατότητα να ενδιαφέροντος παρέχουν εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση σε αντικείμενα του τους. Περαιτέρω, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως Εκπαιδευτές σε επιχορηγούμενες, συγχρηματοδοτούμενες ή/και προκηρυσσόμενες από την ΑνΑΔ δραστηριότητες κατάρτισης.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή
1. Σκοπός και στόχοι του προγράμματος
2. Παγοθραύστης
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Εισαγωγή Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
1. Βασικές Αρχές και Μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων
2. Εμπόδια στην εκπαίδευση ενηλίκων
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Διάγνωση Αναγκών Κατάρτισης
1. Προσδιορισμός ευρύτερων αναγκών κατάρτισης τομέων οικονομικής δραστηριότητας
2. Διερεύνηση Συλλογικών αναγκών κατάρτισης οργανισμών
3. Διερεύνηση και ανάλυση των ατομικών αναγκών κατάρτισης των καταρτιζομένων
4. Οργανωμένη πρακτική άσκηση σε οργανισμό για διάγνωση αναγκών κατάρτισης μέσω προγραμματισμένων επισκέψεων, με βάση δομημένα εργαλεία διάγνωσης αναγκών.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Σχεδιασμός Προγραμμάτων Κατάρτισης
1. Σκοπός και στόχοι κατάρτισης
2. Δομή ενοτήτων
3. Εναρκτήρια και καταληκτική συνάντηση
4. Μέθοδοι και τεχνικές κατάρτισης
5. Μέσα και υλικά κατάρτισης
6. Μελέτη περίπτωσης, ειδική εργασία και υπόδυση ρόλων
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Υλοποίηση Προγραμμάτων
1. Προετοιμασία πριν από την κατάρτιση
2. Αρχές τοποθέτησης μέσων και διαρρύθμιση χώρου κατάρτισης
3. Ελάχιστη επιφάνεια χώρου
4. Συνθήκες κατάρτισης
5. Καλές πρακτικές παρουσιαστή
6. Διαχείριση και εμψύχωση της ομάδας
7. Δημιουργία θετικού κλίματος μάθησης
8. Επικοινωνία και γλώσσα σώματος
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης
1. Σχεδιασμός και διεξαγωγή αξιολόγησης
2. Τύποι Αξιολόγησης
3. Άξονες και εργαλεία αξιολόγησης
4. Τεχνικές Αξιολόγησης
5. Κλίμακες Μέτρησης
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Εκτέλεση εργασίας σε συνθήκες προσομοίωσης με δειγματικό πρόγραμμα κατάρτισης – μικροδιδασκαλία
1. Προετοιμασία και σχεδιασμός υλοποίησης της μικροδιδασκαλίας
2. Παρουσίαση, οπτικογράφηση και παρακολούθηση των οπτικογραφημένων παρουσιάσεων.

3. Αξιολόγηση μικροδιδασκαλιών μέσα από αυτοαξιολόγησης, ετεροαξιολόγηση και αξιολόγηση από τον εκπαιδευτή
4. Ανατροφοδότηση
5. Αξιολόγηση προγραμμάτων ή/και ενοτήτων κατάρτισης

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Κλείσιμο προγράμματος:
Επανάληψη και αξιολόγηση
1. ατομική εργασία
2. προσωπική συνέντευξη,
3. προφορική εξέταση – ετεροαξιολόγηση στην ολομέλεια
4. γραπτή αξιολόγηση του προγράμματος κατάρτισης
Συνολική διάρκεια 76 ώρες
Οι δηλώσεις συμμετοχής να αποστέλλονται στο email:
[email protected]
Στοιχεία επικοινωνίας: Δρ. Ξένια Δανού
Τηλέφωνo: 22 660301
Ε-mail: [email protected]